STATUT

Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

zatwierdzony

Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XXX/291/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami).

2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 ze zmianami)

3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

4. Niniejszego Statutu.

§ 2

„Biblioteka” jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

Siedzibą „Biblioteki” jest miasto Gniezno.
Terenem działania „Biblioteki” jest Miasto Gniezno.

§ 4

1. „Biblioteka” posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 5

„Biblioteka” służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania „Biblioteki” należy:

1. gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz),

3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

4. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi,

7. realizacja zadań biblioteki powiatowej, w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.

Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 7

1. Organem zarządzającym „Biblioteką” jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

4. W przypadku nie powołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

§ 8

1. W „Bibliotece” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w „Bibliotece” mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor „Biblioteki”.

3. Dyrektor i pracownicy „Biblioteki” powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 9

1. „Biblioteka” prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. W skład „Biblioteki” wchodzą:

Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ul. Mieszka I 16 oraz cztery Filie biblioteczne:

a) Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3

b) Filia Nr 2 przy ul. Staszica 12 a, 3,

c) Filia Nr 3 przy ul. Zabłockiego 12,

d) Filia Nr 9 na Os. Jagiellońskim 29,

3. Przy „Bibliotece” mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora „Biblioteki”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10

„Biblioteka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie ustawą o rachunkowości.
Podstawą gospodarki finansowej „Biblioteki” jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.

§ 11

Przychodami „Biblioteki” są;

1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

2. dotacje z budżetu,

3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 12

„Biblioteka” może pobierać jednorazową, roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 13

„Biblioteka” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, lecz dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na cele statutowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. „Biblioteka” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012
Rady Miasta Gniezna
z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1,
i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna
zapis § 9, ust. 2, otrzymuje brzmienie:
W skład “Biblioteki” wchodzi:
Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ulicy
Mieszka I 15-16 oraz trzy Filie biblioteczne:
a. Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3
b. Filia nr 2 przy ul. Staszica 12a,
c. Filia nr 9 na osiedlu Orła Białego 18 (budynek Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Maria Kocoń

Skip to content