Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://biblioteka.gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 08.01.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.11.2020 r.
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 30.11.2020 r.

Treści lub funkcje niedostępne:
Filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja BPMG, ul. Staszica 12a, 62-200 Gniezno

Do budynku prowadzi jedno wejście przez klatkę schodową. Pomieszczenia administracji znajdują się na piętrze.

Dostosowanie korytarzy
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową korytarz i pomieszczenia na parterze nie są dostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Nie.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Nie.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego.
Brak.

Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 16, 62-200 Gniezno

Do budynku wchodzi się po dwu-stopniowych schodach, wprost z ulicy. Prawa strona schodów wyposażona jest w pochylnię. Niewielki korytarz prowadzi do czytelni (lewa strona od wejścia) i wypożyczalni (prawa strona od wejścia). Pomieszczenia te znajdują się na parterze i nie stanowią barier architektonicznych.

Dostosowanie korytarzy.
W placówce nie ma korytarzy, przeznaczonych do korzystania przez użytkowników instytucji. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów.

Tak, przy wejściu do placówki znajduje się pochylnia. W pozostałych pomieszczeniach nie ma schodów przeznaczonych do korzystania przez użytkowników.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Tak, przy wejściu do instytucji.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego.
W Bibliotece Głównej można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy biblioteki przy uwzględnieniu obecności tłumacza. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. Mieszka I 15, 62-200 Gniezno

Do biblioteki wchodzi się przez bramę. Pomieszczenia wypożyczalni i czytelni znajdują się na parterze w jednym ciągu komunikacyjnym.

Dostosowanie korytarzy.
W placówce nie ma korytarzy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów.
W placówce nie ma schodów.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Nie.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak.

Filia nr 1 BPMG, ul. Krucza 3, 62-200 Gniezno

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami przez klatkę schodową. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na drugim piętrze. Nie ma windy dla wózków.

Dostosowanie korytarzy
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową korytarz i pomieszczenia na parterze są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Nie.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Nie.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak.

Filia nr 2 BPMG, ul. Staszica 12a, 62-200 Gniezno

Do budynku prowadzi jedno wejście przez klatkę schodową. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na piętrze, po prawej stronie od klatki schodowej. Nie ma windy dla wózków.

Dostosowanie korytarzy
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową korytarz i pomieszczenia na parterze są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Nie.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Nie.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak.

Filia nr 9 BPMG, os. Orła Białego 18, 62-200 Gniezno

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10. Ma osobne wejście znajdujące się na zewnętrznej części kompleksu. Wejście przez pięciostopniowe schody i klatkę schodową. Istnieje możliwość skorzystania z zainstalowanej przy wejściu do budynku Szkoły pochylni. Po wcześniejszym telefonie, pracownik biblioteki zapewni asystę i doprowadzi do pomieszczeń biblioteki.

Dostosowanie korytarzy
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomieszczenia na parterze są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Nie.

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni
Nie.

Dostępność platform
Nie.

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych ani dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak.

Skip to content