Regulamin czytelni internetowej

§ 1.
Niniejszy Regulamin ustanawia zasady bezpłatnego dostępu
do Internetu w placówkach Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.

§ 2.
Stanowiska komputerowe w Czytelni służą do celów edukacyjno
-informacyjnych – w godzinach udostępniania Czytelni.

§ 3.
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać zarejestrowani czytelnicy
Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna po:
a) okazaniu się aktualną legitymacją biblioteczną,
b) zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
2. W Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki Głównej pierwszeństwo
do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu mają dzieci
i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 4.
Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba, maksymalny czas pracy
przy komputerze wynosi jedna godzina. Istnieje możliwość wcześniejszej
rezerwacji stanowiska komputerowego.

§ 5.
Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania
sprzętu oraz niezwłocznego informowania bibliotekarza o wszelkich awariach,
nieprawidłowościach pracy lub brakach. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność
materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

§ 6.
Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje
monitorowanie jego pracy. Urządzenia komputerowe włącza i wyłącza
bibliotekarz. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje
natychmiastowe przerwanie sesji użytkowania.

§ 7.
Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie
czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów
oprogramowania i danych.

§ 8.
Korzystającym z Internetu nie wolno:
– usuwać plików,
– zmieniać ustawień systemowych,
– usuwać karty sieciowej,
– przeglądać stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich
oraz innych, powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

§ 9.
Kopiowanie informacji z Internetu dostępne jest tylko na płytę CD nabytą
u dyżurującego bibliotekarza w cenie jednego złotego.

§ 10.
Drukowanie wybranych lub napisanych tekstów jest odpłatne i wynosi
20 groszy za jedną stronę w formacie A-4.

§ 11.
Nie stosowanie się do w/w Regulaminu spowoduje zakaz korzystania
ze stanowisk komputerowych w czytelniach internetowych Biblioteki Publicznej
Miasta Gniezna.

§ 12.
Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 01 lutego 2011 r.

Skip to content