Regulamin wypożyczania

 

 • 1. Prawo do korzystania.
 1. Z wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz filii mogą korzystać osoby dorosłe oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej. Z Wypożyczalni dla Dzieci oraz filii mogą korzystać także dzieci i uczniowie szkół podstawowych (bezpłatnie). Po dokonaniu zapisu przez bibliotekarza lub samozapisu (w formie elektronicznej ), czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, ważną przez rok od rejestracji.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 • okazać ważny dowód osobisty (uczeń legitymację szkolną) oraz numer PESEL,
 • w przypadku obcokrajowców, ważną kartę stałego pobytu lub czasowego pobytu w Polsce,
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz aktualnym zarządzeniem w sprawie opłat pobieranych od Czytelników.
 • zapoznać się z Regulaminem i go przestrzegać.
 1. Znajomość regulaminu obowiązuje również rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za niepełnoletniego czytelnika podpisując zobowiązanie w obecności dyżurującego bibliotekarza.
 2. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania.
 3. Czytelnik korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, wszelkich teczek, siatek, toreb itp.
 • 2. Wypożyczanie
 1. W związku z obowiązującym komputerowym sposobem rejestracji wypożyczeń, podstawą ewentualnych roszczeń biblioteki wobec czytelnika będzie wydruk komputerowy wypożyczonych zbiorów.
 2. Przy wypożyczaniu książek lub multimediów czytelnik zobowiązany jest do okazania elektronicznej karty czytelnika. Karta nie może być udostępniana innym osobom. W przypadku utraty karty, nowa karta (duplikat) będzie wydana po uiszczeniu stosownej opłaty.
 3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 8 książek lub 8 multimediów na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 4. Na prośbę czytelnika złożoną przed upływem terminu zwrotu wypożyczonej książki, multimediów (wyrażoną telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w bibliotece), biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek, multimediów przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika, biblioteka może rezerwować książki, multimedia aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 7 dni.
 7. Czytelnik może za pośrednictwem Internetu zarezerwować sobie książki, multimedia aktualnie dostępne w wypożyczalni.
 8. Wybrane książki, multimedia czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone zbiory biblioteczne.
 • 3. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 1. Za przetrzymanie książek/multimediów ponad terminy określone w § 2 pkt.3, pobiera się opłatę. Opłata zostanie naliczona po upływie czternastu dni, licząc od dnia terminu zwrotu książek/multimediów.
 2. W przypadku wysłania upomnień do opłaty za przetrzymanie książek, multimediów dolicza się koszty wysłania upomnień.
 3. Upomnienia wysyłane są do rodziców lub opiekunów prawnych czytelników niepełnoletnich.
 4. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek, multimediów oraz uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych praw na drodze sądowej.
 • 4. Poszanowanie materiałów bibliotecznych

Czytelnik powinien otoczyć wypożyczone materiały biblioteczne należytą troską, aby nie uległy zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Przed wypożyczeniem winien zwrócić uwagę na stan  fizyczny książki, multimediów, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 • 5. Zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych  czytelnik ma obowiązek je odkupić. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik ma obowiązek zapłacić odszkodowanie w następującej wysokości:

 • w przypadku książki beletrystycznej do 3-krotnej średniej ceny książki,
 • w przypadku książki popularnonaukowej do 6-krotnej średniej ceny książki,
 • w wyjątkowych przypadkach czytelnik może w uzgodnieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej książki, multimediów inne o równej wartości, przydatne bibliotece,
 • w przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła,
 • w przypadku zagubienia multimediów do 3-krotnej średniej ceny multimediów.
 • 6. Porady i informacje.
 1. Bibliotekarz informuje czytelnika o sposobie korzystania ze zbiorów i katalogu elektronicznego.
 2. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze pomaga w doborze, korzystaniu z katalogu elektronicznego oraz wydawnictw informacyjnych.
 • 7. Klauzula informacyjna dla czytelnika.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. :
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 12a.
 • Inspektorem ochrony danych w bibliotece jest Pan Tomasz Ławniczak, adres e-mail: czytelniabg@biblioteka.gniezno.pl.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełniania jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż  5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.
 1. Czytelnik zgadza się na otrzymywanie drogą e-mailową bieżących informacji z życia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
 • 8. Postanowienia końcowe.
 1. Wysokość rocznej opłaty rejestracyjnej, aktualnej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz tzw. kosztów wysłania upomnień ustala Dyrektor BPMG w drodze zarządzenia.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Zeszytu skarg i wniosków” znajdującego się u dyżurującego bibliotekarza.
 3. W stosunku do czytelników, co do których egzekucja należności biblioteki nie dała wcześniej rezultatu, odmawia się prawa do korzystania z placówek BPMG. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach – na stałe pozbawiony praw do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, za pośrednictwem Dyrektora BPMG.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 02 stycznia 2024 r.
Skip to content